Program Madrasah

Program Belajar Mengajar

dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB s.d 17.30 WIB bagi santri mukimin dilanjutkan pukul 19.30 s.d 21.30 WIB.

Materi Pelajaran Wajib:

1. Aqidah Akhlak
2. Al-Qur'an wa Ulumuhu
3. Al-Hadis wa Ushuluhu
4. Bhs. Arab
5. Nahwu Sharrof
6. Khat
7. Imla'
8. Tarikh Islam
9. Fiqih dan Ushulnya
10.

Materi Pelajaran Sunnah:
1. Bhs. Indonesia
2. Bhs. Ingris
3. Matematika
4. IPA
5. IPS
6. PPKN
7. SBK
8. Tematik
9. Penjasor
10. TIK